Algemene voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden werden bepaald door:

 

Atelier Meer

Emiel Becquaertlaan 102
2400 MOL
België
BE0864.989.283

 

Door de aankoop te voltooien en de betaling uit te voeren geeft de klant zijn akkoord voor deze voorwaarden.

Te allen tijde behoudt Atelier Meer het recht de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de verantwoordelijkheid deze op te volgen.

Vragen of opmerkingen dienen gecommuniceerd te worden via inge@ateliermeer.be of via het contactformulier op de website.

 

Prijzen

De prijzen op de website zijn zonder BTW (Atelier Meer is namelijk een kleine onderneming, vrijgesteld van BTW) en exclusief verzendkosten. De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven. Atelier Meer houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.  Wanneer korte tijd na aankoop een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Atelier Meer kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn zoals bvb als gevolg van materiële, invoer-, zet- of drukfouten. Productfoto’s zijn illustratief bedoeld. Informatie over de artikelen is steeds indicatief en kleuren, tekening/patroon en afmetingen kunnen licht afwijken omdat het een handgemaakt product betreft.

 

Bestelling

Atelier Meer is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door het atelier bevestigd werd of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Atelier Meer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven te allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

 

Levering

De levertermijn na het ontvangen van uw betaling is ongeveer 3 dagen.  Voor producten die voor u op maat gemaakt worden of die u aankoopt in pre-order is de leveringstermijn langer (1 tot 2 weken). Met pre-order bedoelen we dat deze juwelen nog afgewerkt of gemaakt moeten worden.

Opgelet: De leveringstermijn is slechts indicatief, en Atelier Meer probeert een zo snel mogelijke levering te verzekeren. En kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om (door o.a. drukte bij de post of koeriersdienst).

De koper bezorgt bij bestelling of aankoop via de webshop het leveringsadres aan Atelier Meer. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend,

Elke bestelling wordt zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. 

In geval van niet-levering van de goederen (door een fout in onze stocktelling, of niet op voorraad zijn van onderdelen/materialen) worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Atelier Meer de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

 

Overmacht

Atelier Meer is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Atelier Meer alsmede van hulppersonen, ziekte van de maker, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Atelier Meer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Atelier Meer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Betalingen

Betalingen gebeuren via de webshop (Bancontact, kredietkaart, PayPal, of overschrijving vooraf) of bij maatwerk via overschrijving vooraf of digitaal via een betaalverzoek via Payconiq. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant automatisch een factuur.

 

Verzendkosten

Er wordt voor de verzending een vaste kost van aangerekend, de tarieven worden duidelijk vermeld bij het afrekenen. 

Afhalen in het Atelier te Mol of eventueel te Nijlen kan ook altijd na afspraak.

Voor de tarieven zie Verzendbeleid.

 

Herroepingsrecht

Aangezien Atelier Meer haar producten online aanbiedt en deze dus door de klant online aangekocht worden, valt dit onder een verkoop op afstand.

Bij een verkoop op afstand geldt voor de klant een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. 

Zoals artikel 46 van de Wet betreffende Marktpraktijken en consumentenbescherming, §1.2 aanduidt:

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

Vanaf het moment van levering heeft de klant dus 14 kalenderdagen de tijd om zich te bedenken en de producten (onbeschadigd en ongebruikt) terug te sturen. De klant is verplicht ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit kan via e-mail, waarin men duidelijk schrijft dat men afziet van de aankoop. Het pakket moet vervolgens binnen de 14 kalenderdagen terug in het bezit zijn van Atelier Meer . De klant krijgt van Atelier Meer een bevestigingsmail met daarin de nodige documentatie. De klant verzendt het pakket terug naar Emiel Becquaertlaan 102 te 2400 Mol en draagt daarbij zelf het risico van verzending. Er wordt daarom aangeraden om een extra toeslag te betalen om het pakket te verzekeren. De verzendkosten van de retour dienen door de klant zelf betaald te worden.

Het pakket mag absoluut geen sporen van gebruik vertonen. Indien de producten schade oplopen door de verzending of indien de zending kwijtraakt kan men niet meer rekenen op een compensatie.

Atelier Meer is verplicht om de waarde van het pakket binnen de 14 kalenderdagen terug te betalen, en slechts wanneer het pakket zonder schade in originele staat teruggeleverd werd. 

Maatwerk artikelen vallen niet onder dit herroepingsrecht. Indien er toch klachten zijn betreffende een item op maat, gelieve met mij contact op te nemen en ik kijk hoe ik u kan helpen.

 

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst op inge@ateliermeer.be, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Atelier Meer Hij heeft de mogelijkheid om de artikels om te ruilen of te laten herstellen. De herstelling van een artikel geeft geen recht tot terugbetaling. Elk gebrek dient binnen 7 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.

 

Tekst- en beeldmateriaal

Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen op de website en social media van Atelier Meer gelden bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Atelier Meer poogt om een zo duidelijk mogelijke en waarheidsgetrouwe weergave van de producten te voorzien. Minieme afwijkingen in kleur zijn mogelijk, waarvoor Atelier Meer niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Dit geldt ook voor eventuele typefouten op de webshop, facturatie en briefwisseling.

 

Copyright

Op alle ontwerpen rust auteursrecht.

 

Cadeaubonnen

Wanneer men een cadeaubon aankoopt krijgt deze een unieke code. Omdat die code uniek is, kan worden bepaald over wat soort korting het gaat. Deze bon kan slechts 1 maal gebruikt worden en dient in 1 keer besteed te worden.

Een mogelijke restwaarde, wanneer men voor een lager bedrag aankoopt, kan niet worden teruggegeven. De cadeaubonnen blijven onbeperkt geldig en kunnen in geen geval ingeruild worden voor geld.